Xin cho hỏi có quy định giới hạn tuổi cho nhà đầu tư EB5 không?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:26 AM

Chia sẻ

EB-5 không giới hạn tuổi đương đơn chính (nhà đầu tư) và người phối ngẫu, chỉ giới hạn tuổi của con phụ thuộc (dưới 21 tuổi và còn độc thân)

YÊU CẦU TƯ VẤN