Ngoài tiền ra tôi không có gì cả, không có học vấn, tiếng Anh, kinh nghiệm làm việc... Làm cách nào để tôi làm hồ sơ thuận lợi?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 4:39 AM

Chia sẻ

Luật EB-5 quy định nhà đầu tư tiềm năng chứng minh nguồn gốc pháp lý của tài sản sử dụng để làm nguồn vốn đầu tư và lý lịch tư pháp sạch của họ. Luật EB5 không quy định về trình độ học vấn của đương đơn.

YÊU CẦU TƯ VẤN