Có phải dự án được cấp I-924 là đã đủ điều kiện để nhà đầu tư nhận thẻ xanh vĩnh viễn?

Người viết

AVS EB-5

Chuyên mục

Ngày đăng

Jun 20, 2018 3:48 AM

Chia sẻ

Đơn I-924 là đơn phê duyệt mà dự án bắt buộc phải được cấp trước khi bắt đầu kêu gọi vốn EB-5 nhưng đơn I-924 được chấp thuận không có nghĩa là dự án đủ điều kiện giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh.

YÊU CẦU TƯ VẤN