Với tiêu chi đầu tư EB 5 thì mất thời gian bao lâu để hoàn tất hồ sơ và để qua tới nơi.

  

Hiện nay, các hồ sơ EB-5 nộp sau tháng 5/2018 có thời gian chờ dự kiến là từ 25 - 30 tháng.

Tags:

keyboard_arrow_up