Với múc đầu tư như vậy thì được đầu tư nghành nghề mình mong muốn không? Hay là phải theo chính sách của chương trình. Ngoài ra chỗ mình mong muốn ở lại thì sao

  

Chương trình không giới hạn ngành nghề hoạt động kinh doanh của các Dự án EB-5, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư theo ngành nghề mình mong muốn. Tuy nhiên yếu tố hiệu quả và an toàn của dự án EB-5 là yếu tố tiên quyết mà nhà đầu tư cần lưu ý. Nhà đầu tư có thể tự do sống tại bất kỳ tiểu bang nào của Mỹ, không phụ thuộc vị trí của Dự án EB-5. 

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up