Tôi có một con với vợ trước, hiện tại có một con với vợ sau. Khi đầu tư thế này thì có được bảo lãnh cả hai con không?

  

Hoàn toàn có thể nếu có sự đồng thuận với vợ cũ. Chúng tôi đã có nhà đầu tư thuộc trường hợp này. Ngoài ra, còn có nhà đầu tư bảo lãnh cả con riêng của người phối ngẫu nếu đôi bên đã đi đến hôn nhân hợp pháp. Luật Mỹ khá cởi mở về việc tạo điều kiện cho các gia đình tiếp tục cuộc sống và sự nghiệp tại Mỹ.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up