Hồ sơ EB5 sau khi nhập tịch Mỹ có bị phân biệt với các dạng nhập tịch khác không?

  

Tất cả các loại thị thực sau khi đương đơn đã di dân đến Mỹ và nhận thẻ xanh đều được đối xử công bằng và nhận quyền lợi là một thường trú nhân hợp pháp.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up