Có phải dự án được cấp I-924 là đã đủ điều kiện để nhà đầu tư nhận thẻ xanh vĩnh viễn?

  

Đơn I-924 là đơn phê duyệt mà dự án bắt buộc phải được cấp trước khi bắt đầu kêu gọi vốn EB-5 nhưng đơn I-924 được chấp thuận không có nghĩa là dự án đủ điều kiện giúp nhà đầu tư nhận thẻ xanh.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up