Có cách nào để hồ sơ EB-5 của tôi được ưu tiên làm nhanh hơn không?

  

Thông thường khi được tư vấn, các nhà đầu tư có thể nghe thấy việc có khả năng ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi và vai trò từng là lãnh sự của Mỹ, quy tắc ai nộp hồ sơ trước thì được xử lý trước. Ngoài ra, thời gian nhà đầu tư chờ đợi phụ thuộc vào tốc độ xử lý của Bộ Di trú Mỹ và các cơ quan phụ trách, không ai tác động được.

Tags: EB-5, EB-5 Law, EB-5 Vietnam

keyboard_arrow_up